Publicationes Jaurinensia

A PUBLICATIONES JAURINENSIA c.
sorozat egyes köteteinek tartalomjegyzékei

 

RÉVÉSZ T. MIHÁLY | Jogtörténeti dolgozatok

Győr, SZIF, 2000. 216 oldal. ISBN: 963 00 4503 6. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 1.

- Tartalom -

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei
Adalékok az állami anyakönyvezés bevezetéséhez Magyarországon
A gyülekezési jog magyarországi történetéhez
A nemzetiségi törvényhozás fejlődése Magyarországon (1848-1945)
A sajtójogalkotás fejlődése a dualista Magyarországon
A sajtójogi felelősség kérdése a magyar jogban
Tájékoztatáspolitika a kiegyezés utáni Magyarországon
A büntetőjog-tudomány oktatása a pesti jogi karon a késő feudális korban
Az eckharti örökség és a jogtörténetírás mai feladatai
A hazai jogtörténetírás múltja és feladatai

HALMAI GÁBOR | Jogi ismeretek, 1.: Közjogi alapok.

Budapest, Rejtjel, 2000. 80 oldal. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 2.

- Tartalom -

Alkotmánytani alapfogalmak és összefüggések
Az államszervezet alapjai
A gazdasági jog közigazgatási összefüggései
A gazdasági jog főbb jogtani alapjai

LENKOVICS BARNABÁS | Jogi ismeretek, 2.: Polgári jogi alapok

Budapest, Rejtjel, 2000. 183 oldal. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 2.

- Tartalom -

ÁLTALÁNOS RÉSZ
A polgári jog fogalma, rendszere, alapelvei
A SZEMÉLYEK
Az ember mint jogalany
A jogi személyek
A személyhez fűződő jogok védeleme
DOLOGI JOG
A dologi jog fogalma, jelentősége
A dolgok
A tulajdon
A tulajdon korlátozása és védelme
A tulajdon megszerzése és megszűnése
A közös tulajdon
A korlátolt dologi jogok
A birtok
KÖTELMI JOG
A kötelmi jogról és a szerződésről
A szerződés létrejötte és érvénytelensége
A szerződés tárgya és tartalma
A szerződés módosítása és megszüntetése
Szerződésszegés
Felelősség szerződésen kívüli károkért
Tulajdonátruházási szerződések
Tevékenységkifejtő kötelmek
Használati kötelmek
Pénz és értékpapír kötelmek

SZALAY LÁSZLÓ - PARDAVI LÁSZLÓ | Gazdasági jog [Jogi ismeretek]

Budapest, Rejtjel, 2001. 199 oldal. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 3.

- Tartalom -

A piaci szereplőkről általában – Az üzleti jog alanyai
Az egyéni vállalkozás alapvető szabályai
A szövetkezetek jogállásának alapvető szabályai
A gazdasági társágok általános és közös szabályai
Egyes gazdasági társaságok főbb szabályai
Az üzleti élet nonprofit szervezetei
A cégjog alapintézményei
A gazdálkodó szervezetek megszűnése. A csődjog alapintézményei
A versenyjog alapvető szabályai
A jogi felelősség főbb szabályai a gazdasági életben
Szellemi alkotások joga
A munkajog alapfogalmai, főbb kollektív munkajogi intézmények
Az egyéni munkaviszonnyal kapcsolatos főbb szabályok

SZIGETI PÉTER | A valóság vonzásában. Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok. (letöltés egyben)

Győr, SzIF, 2001. 335 oldal. ISBN: 963 7175 17 2. ISSN 1785 – 9735. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 5.

- Tartalom -

JOGELMÉLET
Szintetikus jogfelfogás és a jogállamiság érvényességtartománya
A jog varázslat alóli felszabadulása – Max Weber jogfejlődési magyarázata
Mag és héj: H.L.A. Hart jogkoncepciója Akik nyomot hagytak a 20. századon
Jogelméleti, alkotmányjogi és jogszociológiai alkotmányosság jelentések és alkotmányértelmezés
Lehetséges-e jogimmanens mérce felállítása az alkotmánybíráskodás megítéléséhez?
A szociális jogállam követelményeinek helyzete alkotmányos berendezkedésünkben: múlt,jelen és jövő?
Alkotmánybíráskodásunk mérlege: 1990-1999 Tények, politológiai és alkotmányjogi értékelések
POLITIKAELMÉLET
Tendenciák Magyarországon a parlamentáris jogállam kialakulásától 1996 végéig
Elvesztett kormányhatalom – megtartott törzsválasztók
A polgári nemzetállamon innen és túl
Mérlegen a XX. század
A kormányzás terjedelmének és funkcióinak alakulása az éjjeliőr állam, a keynesiánus jóléti állam és a jelenkori dezetatizáció államának esetében
Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer – nemzetállami szint és lokalitás
APPENDIX – esztétikai kóborlások
Madame Bovary harca a nembeliségért. Egy asszony útkeresése – viszonyainak dinamikája tükrében.
A humánumtól el nem idegeníthető szépség, az otthonosság létélményének neo-realista festője – Ridovics Péter
K. állattörténetei K. szerint

SZIGETI PÉTER | Jogtani és államtani alapvonalak

Budapest, Rejtjel, 2002.198. oldal; 2., jav. kiad.: 2005. 198. oldal. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 7.

- Tartalom -

Az állam keletkezéséről, történeti típusairól, sajátosságairól
A XX. századi állam mozgásformáiról: pluralista demokrácia-jóléti álam – és a jelenkori dezetatizáció
A jogi objektiváció sajátosságai: normatív oldal – struktúra – funkciók
A jogalkotás
Jogi normatan
A jogrendszer
A jogérvényesülés mechanizmusai
A jogviszonyelmélet alapjai
A jogászi hivatások

FRANK TÍMEA - SULYOK GÁBOR | A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga

Budapest, Rejtjel, 2002. 132. oldal. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 8.

- Tartalom -

Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensis. op. 8.
A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának történeti előzményei
A diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok jogának kodifikációja és jogforrásai
A diplomáciai kapcsolatok joga
A konzuli kapcsolatok joga
A speciális diplomáciai küldöttségek és a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó állami képviseletek
Diplomáciai jogi és konzuli jogi tárgyú jogesetek a Nemzetközi Bíróság előtt
Mellékletek

SZIGETI PÉTER | Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a politikaelmélet köréből (letöltés egyben)

Győr – Budapest, SzIE – MTA PTI, 2005. 198. oldal. ISBN: 963 7372 37 7. ISSN 1785 – 9735. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 8.

- Tartalom -

KLASSZIKUSOK
1. A hatalom filozófusa Michel Foucault - az államról
2. A decizionizmus két terepe Carl Schmittnél: a szuverenitás makro- és a bírói ítélet mikroszintjén
3. Jogrend felfogások: Hans Kelsen és Roscoe Pound koncepciójának mai értéke
ALKOTMÁNYJOGI STÚDIUMOK
4. Országgyűlési képviselői választások 2006 - az Országos Választási Bizottság jog- és feladatkörein keresztül
5. Az alapjogok gyakorlati értéke - a jogrendben
6. Legitimációs viták Magyarországon a köztársasági eszme és Szent Korona-tan alkotmányosságáról (1990-1999)
JOGELMÉLETI MUNKÁK
7. A jogtudomány eszméje és hivatása
8. Természetjog és pozitív jog viszonya: negatio és affirmatio jogon belüli feszültségének dialektikus közvetítettsége
9. Szabály és norma azonossága és különbsége. Normakontinuum elmélet - kitekintéssel a generálklauzulák és a jogelvek közötti különbségek természetére
10. A marxista jogelmélet funkcionalitása Magyarországon, 1963-1988 között
POLITIKAELMÉLETI TANULMÁNYOK
11. Politikai hatalom - társadalmi uralom: a ,politikum', a ,politikai' cselekvés és az állami mozzanatainak viszonya - a globalizáció korában
12. A kormányzás mint társadalmi tevékenység - szaktudományok és totalitásszemlélet
13. Hegemónia értelmezések a globális kapitalizmus korában
14. Váltógazdálkodás - nemzeti centrum kormányt hozó szocialista győzelemmel MSZP - 2002.

SZIGETI PÉTER | Társadalomkutatás – mi végre? Politikatudomány, alkotmányjog, világrendszer-elmélet (letöltés egyben)

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. 300 oldal. ISBN: 978 963 9819 75 7. ISSN 1785 – 9735. Győri egyetemi kiadványok – Publicationes Jaurinensia. op. 9.

- Tartalom -

I. Politikatudomány
II. Alkotmányjog
III. Világrendszer-kutatás és magyar társadalom
IV. Kategóriák

A kötet teljes szövegének letöltéséhez kattintson az előző oldalon a címre.