Az állam és jog alapvető értékei a változó világban

Az állam és jog alapvető értékei a változó világban

Szerk.: Verebélyi Imre. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2012.
ISBN: 978-963-7175-72-3
 

ELŐSZÓ

I. ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ

ANTAL ATTILA (ELTE PDI) | A jövő nemzedékek érdekei az Alaptörvényben

KURUNCZI GÁBOR (PPKE ÁJDI) | A jogbiztonság alkotmányos elvének érvényesülése a jogalkotásban

MANDÁK FANNI (SZE ÁJDI) | A magyar kormányzati struktúra reformja a második Orbán-kormány idején

MIHÁLYI PETRA (ME DF JÁDI) | A központi költségvetés alkotmányos problémái

ORBÁN ENDRE (PPKE JÁDI) | Frankovich-időket él Magyarország?

VARGA ÁDÁM (PPKE JÁDI) | Jogbiztonság a büntető igazságszolgáltatásban

II. KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ

BENCSIK ANDRÁS (PTE ÁJK) | A fogyasztóvédelmi igazgatás alakváltozásai 1952-től 1996-ig

BERETKA KATINKA (SZE ÁJDI) | A tartományi autonómia – Emberi jog vagy a vertikális hatalommegosztás egyik területi rendező elve?

BODNÁR NORBERT (ME DF ÁJDI) | A társulási szabadság mint változó érték a magyar közigazgatásban

LÁSZLÓ GYŐZŐ (SZE ÁJDI) | „Jogszerű közigazgatás eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom” – Bibó István tézisei a sikeres közigazgatási modellről

TÓTH TAMARA (SZE ÁJDI) | Területi közigazgatás Portugáliában és a Szerb Köztársaságban 

III. BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ

CSÉFFAI ATTILA (SZE ÁJDI) | A hallgatás joga a változó világban

GÁRDONYI GERGELY (SZE ÁJDI) | A szemle jogi szabályozása

IDZINGNÉ NOVÁK CSILLA (SZE ÁJDI) | Állam és jog a büntetőeljárásban – avagy a Be. igazgatási elemei

MIKÓ-KIS ANITA (DE ÁJDI) | A vádalku intézményének térnyerése, azaz a legalitás elvének fellazulása az európai államokban

IV. POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEKCIÓ

KELLNER SZILVIA (SZE ÁJDI) | A fogyatékos gyermek személyiségi és kártérítési igényei

KŐMÍVES PÉTER MIKLÓS (DE ÁJDI) | A média- és sajtójog polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségvédelem kérdésére

SURI NOÉMI (PPKE JÁDI) | Az alapítvány és a végintézkedés kapcsolata a hagyatéki eljárásról szóló törvény fényében

SZALAI PÉTER (SZE ÁJK) | Kisajátítható érzékek, avagy oltalmazhatók-e az illatmegjelölések?

VARGA IMRE (SZTE ÁJK) | „Szegényjog kontra rentábilis szolgáltatás”

VISONTAI-SZABÓ KATALIN (SZTE ÁJDI) | A családok védelme egykor és most 

V. KERESKEDELMI, AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI SZEKCIÓ

ÁGOSTON ESZTER ILDIKÓ (SZTE ÁJK) | Új útra kell-e térnie a környezethez való jognak?

BAKOS KITTI (SZTE ÁJK) | Felelősségi rendelkezések a gazdasági társaságok határon átnyúló átalakulásához kapcsolódóan

DOBOS ISTVÁN (SZE ÁJDI) | A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályozás áttekintése az első társasági törvénytől az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséig

DR. NAGYNÉ DORKA DÓRA (DE ÁJDI) | Magánjogias közszolgálat

FERENCZ JÁCINT (SZE ÁJK) | Kár érte? – A munkáltatói kárfelelősség változása

JANI PÉTER (SZTE ÁJDI) | Alaptörvényünk és a termőföld védelme

KOVÁCS JUDIT NÓRA (SZTE ÁJDI) | A magyar GMO-mentes státus megőrzésének védelme

VÁNDOR CSABA (SZE ÁJDI) | Nem független felek meghatározásának problémái

VI. JOGTÖRTÉNETI ÉS JOGELMÉLETI SZEKCIÓ

ALBERT ANDRÁS (SZE ÁJDI) | A Resolutio Alvinicziana diploma alkotmánytörténeti és jogtörténeti jelentősége Alvinczy Péter és Bethlen Miklós bécsi követjárásainak tükrében

HAJDU JÓZSEF ÁKOS (DE ÁJDI) | Szentpéteri Kun Béla élete, oktatási, tudományos tevékenysége és a Debreceni Egyetem életében vállalt kiemelkedő szerepe

LUKÁCS NIKOLETT (DE ÁJDI) | A pénzelértéktelenedés és a valorizáció viszonya, különös tekintettel a külföldi valuták átértékelésére

NACSA MÓNIKA (SZTE ÁJTK) | A nem magyar állampolgárok jogairól az 19.. évi I. törvénycikk alapján

VIGH EDIT (SZE ÁJDI) | A civil társadalom, mint az állam és a gazdaság közötti egyensúly közvetítő szektora

VII. NEMZETKÖZI JOGI, EURÓPAI JOGI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI SZEKCIÓ

BÁNFINÉ KLEKNER BÍBOR (Eötvös Loránd University, Doctoral School of Law and Political Sciences) | The negative effect of the EU Directives on cultural heritage

CSÖRGITS LAJOS (Deputy Clerk Municipality of the City of Győr) | Right to Vote in the Case-law of the ECHR

HUNGLER SÁRA (Eötvös Loránd University, Doctoral School of Law and Political Sciences) | Does the New Hungarian Public Work Program Constitute Forced Labour? – Fragments to the Human Rights Protection in the European Union

KLIKOVÁ, ALENA (Masaryk University of Brno CZ) | The role of legal regulation of building permission in relation to the principles of sustainable construction (European Directive on Energy Performance of Buildings)

KOMENDOVÁ, JANA (Masaryk University of Brno CZ) | International Labour Standards Regulating Employment Agencies

MACHER GÁBOR (Széchenyi István University, Doctoral School of Law and Political Sciences) | Housing policy in Czechslovakia after the Second World War and in the time of transition

PROKOPOVÁ, KLÁRA (Masaryk University of Brno CZ) | Role of the State in Monument Preservation