Jog - Állam - Politika V. évfolyam

A lap V. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2013/1. szám

TANULMÁNYOK

TAKÁCS PÉTER | A rejtőzködő Picasso − Egy festő politikai értékei és szerepvállalása

SZIGETI PÉTER | A kritikai társadalomtudományi megismerés specifikumai

DELI GERGELY | Egy halálos rejtély nyomában – A Papinianus D. 28, 7, 15 újraértelmezése

NAGY KLÁRA | Az Europol adatkezelői tevékenysége feletti kontroll

SZABADFALVI JÓZSEF | Az angolszász társadalom- és jogelmélet recepciója Magyarországon a 20. század közepéig

BODZÁSI BALÁZS | Zálogjog a feudális magyar jogban

MŰHELY

EGRESI KATALIN | Az alkotmányok értelme – A modern alkotmányok szociológiai és politikai jelentéstartalmai

SIKLÓSI IVÁN | Észrevételek a szerződéskötést követően beállott körülmények jogi értékeléséhez – Pacta sunt servanda, contractus consensualis és clausula rebus sic stantibus

FÓRUM

SMUK PÉTER | A Költségvetési Tanács a magyar alkotmányos rendszerben

RECENZIÓ

FARKAS ÁDÁM | Nánási László: A magyar királyi ügyészség története 1871–1945

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2013/2. szám

TANULMÁNYOK

SZIGETI PÉTER | A jogtudomány társadalomtudományok közötti különneműsége: praxishoz kötöttség és jogelméleti általánosítás

FRANCZEL RICHÁRD | A miniszterelnök alaptörvényi szabályozása

BÁNYAI ORSOLYA | A folyékony és szilárd biomassza fenntarthatósági kritériumai az Európai Unióban és Magyarországon

CS. KISS LAJOS | Ami kimondható: tények és emlékek 

MŰHELY

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | A pártok gazdálkodására és finanszírozására vonatkozó jogszabályok Kelet-Közép-Európa egyes országaiban

PONGRÁCZ ALEX | Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója 

FÓRUM

CSÖRGITS LAJOS | Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban - elméleti és gyakorlati problémák

RECENZIÓ

CSOKNYA TÜNDE ÉVA | Péter Orsolya Márta: Római jogi alapfogalmak

ANTAL ATTILA | Smuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011 

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2013/3. szám

TANULMÁNYOK

MÁLIK JÓZSEF ZOLTÁN | Az utilitarizmus négy különböző paradigmájáról

ANTALÓCZY PÉTER | A vallási közösségek jogállására vonatkozó európai és magyar szabályozás összehasonlító elemzése

ALBERT ANDRÁS | Egyházi autonómia törekvések a 17. század végi Erdélyben

BÉCSI KATALIN | Az ügyvédi függetlenségről – A tisztességes eljáráshoz való jog 

MŰHELY

NÉMETH REGINA | Az életreform-mozgalmak eszmei háttere és civilizációkritikai szerepe

PÁPAI EMESE | Mozgás, tér, forma – Radosza Attila művészete

FÓRUM

SIKLÓSI IVÁN | A magánjog anyagának rendszerezéséhez

SZIVERI ILONA | A közbeszerzési jog jogalkalmazói nézőpontból

RECENZIÓ

FARKAS ÁDÁM | Gondolatok a táborok évszázada kapcsán

MISKOVICS MARIANN | Christoph Krampe: A római jog a nyílt tengeren – A jók és igazságosok művészete

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2013/4. szám

TANULMÁNYOK

CS. KISS LAJOS | Totalitarizmus-tapasztalat külső és belső nézőpontból

NAVRACSICS TIBOR | Az Európai Unió mint adaptációs kényszer

SZEMESI SÁNDOR | Az emberi jogok európai őrének új fegyvere: a pilot judgment eljárás a strasbourgi bíróság gyakorlatában

EGRESI KATALIN | A köztársasági olasz alkotmány születése és alkotmányos alapértékeinek rendszere

MŰHELY

TAKÁCS PÉTER | Szabó József „első" szuverenitás-elméletéről – Valamint arról, hogy a „második" miért lett olyan, amilyen

TALABOS DÁVIDNÉ LUKÁCS NIKOLETT | Sebastian Melmoth emlékezete – Az Oscar Wilde-perek 

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A lélek értelem nélküli minőségéről Platónnál 

BARACSKAI ANDRÁS | Zilzer Gyula grafikái 

FÓRUM

KENYERESNÉ IGNÁTH ANDREA | Bíróság elé állítás mint az állami büntetőhatalom azonnali érvényesítése

RECENZIÓ

DELI GERGELY | Pókecz Kovács Attila: A szerződéstől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során

E SZÁMUNK SZERZŐI