Az állam és jog alapvető értékei I.

Az állam és jog alapvető értékei I.

Szerk.: Smuk Péter. Győr, SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010.
ISBN: 978-963-7175-61-9
 

ELŐSZÓ

ERDŐS CSABA | Az állam és jog alapvető értékei – plenáris ülés

I. ALKOTMÁNYJOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

ALBERT ANDRÁS | Gróf Bethlen Miklós erdélyi politikus és a Diploma Leopoldinum hitlevél (1691)

BERKES LILLA | Fogalmi differenciáltság és a multikulturalizmus kritikája

CSÖRGITS LAJOS | A magyar választási jog egyes kérdései az újraszabályozás tükrében

GOMBÓCZ MÁRTA | Nemzeti értékek a kelet-közép-európai alkotmányokban

KAZUSKA MELINDA | Gyermekek jogai az Európa Tanács dokumentumaiban

KLEIN TAMÁS | Az elektronikus sajtójog strukturális szabályinak változása egyes alapjogok tükrében

MALAGYI JÓZSEF | „Az 1. Csehszlovák Köztársaság és az Apostoli szentszék (Vatikán) diplomáciai kapcsolatainak alakulása (1918-1938) Vatikán viszonya” – Marmaggi-féle botrány

PALICZ RÓBERT | A magyar alkotmányos oázis jövője a több-szintű alkotmányosság rendszerében

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Az EU pártjainak bevételi oldalán érvényesülő tendenciák és hatásaik

II. BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ

KÉRYNÉ DR. KASZÁS ÁGNES ROXÁN | „Kartellkarrier” a hazai és az osztrák büntetőjogban

KOVÁCS ZSUZSA GYÖNGYVÉR | Gondolatok a kényszergyógykezelésről

NAGY KLÁRA | Az állam jogos titkai?

RÓZSA PIROSKA | Gyógyítsuk és/vagy büntessük?

III. KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ

BENCSIK ANDRÁS | Jog (és) állam alapvető értékei – quo vadis fogyasztóvédelmi igazgatás?

KÁRPÁTI ORSOLYA | Gondolatok az elektronikus közigazgatásról

KOI GYULA | A közérdek, mint érték a közigazgatásban

KOLLÁR KATALIN | A csehszlovákiai kisebbségek jogfosztása a II. világháború után

PARDAVI LÁSZLÓ | A pénzügyi szuveneritás erősödésének jelei a nemzetközi vámjog újabb forrásaiban

TÓTH TAMARA | A középszint az önkormányzás „hajnalán”

IV. MAGÁNJOGI SZEKCIÓ

AUER ÁDÁM | A felelős társaságirányítás Magyarországon

BAKOS ESZTER | A kiskorúak védelme az audiovizuális médiaszolgáltatásokban a társszabályozás tükrében

BAKOS KITTI | A fogyasztói csoportok igényérvényesítésének problémái

FEKETE ORSOLYA | Alkalmasak-e a békéltető testületek a fogyasztók védelmére?

KAPRINAY ESZTER | Az ésszerű időn belüli befejezéshez való jog

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA | „Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” a pénzügyi szolgáltatások szektorában

VASS LÁSZLÓ ÁDÁM | A szabadalmi oltalom és a know-how egyes összefüggéseiről

ZOVÁNYI NIKOLETT | Az utazási szerződés Magyarországon és Európában

LUKÁCS NIKOLETT | A clausula rebus sic stantibus elvének megjelenése a német pandektisták felfogásában

ÁBRAHÁM ATTILA | Doppingellenes küzdelem a magyar jogi szabályozás tükrében

FERENCZ JÁCINT | Felmondási rendszerek, a felmentés indoklása a közszférában

MACHER GÁBOR | Liska Tibor nézetei a szocialista gazdaság piaci jellegű átalakítására – Szocialista piaci (lakás-)gazdálkodás?

MARENCSÁK ZSOLT | A KKV szektor differenciált munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel az Alkotmánybíróság 41/2009. (III. 27) AB határozatára

MÉLYPATAKI GÁBOR | A kormánytisztviselői jogviszony jellemzői, különös tekintettel a jogviszony megszűnésére

NACSA MÓNIKA | Bevezető elemzés Grosschmidt Werbőczy és az angol jog című munkája alapján a zálogjog magyar és angol szabályairól

SIPKA PÉTER | A munkajogi felelősség sajátosságai a szocialista munkajogban

ZACCARIA MÁRTON LEÓ | Egyenlőség a tengeren túl – avagy nemek közti egyenlőség története és alapjai az amerikai és japán munkajogban, európai kitekintéssel