Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére

Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére

Megjelent: Budapest – Győr, Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt. – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, 2015. 630. oldal.
Szerkesztette: Keserű Barna Arnold és Kőhidi Ákos, a szerkesztésben közreműködött: Lévayné Fazekas Judit
ISBN: 978 963 9955 66 0.

 

Köszöntő

CSÉCSY GYÖRGY | A magyar védjegyjog helyzete a „negatív tendenciák korszaka” (1949–1969) idején

CSEHI ZOLTÁN | Méltányosság és az új Polgári Törvénykönyv

DELI GERGELY | A magánjog stílusáról

EGRESI KATALIN | A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában

FÁBIÁN FERENC | A vállalkozáshoz és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogról

FALUDI GÁBOR | A paródia a szerzői jogban

FAZEKAS JUDIT | Történeti áttekintés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. és 2013. évi V. törvények kodifikációjáról

GRAD-GYENGE ANIKÓ | Az egészségügyi szolgáltatás körében keletkező szerzői művek védelméről

HARMATHY ATTILA | Jogrendszerünk átalakulásáról

HERÉDI ERIKA | Bona fides mint eljárásjogi felhatalmazás

HORVÁTH GERGELY | Pillanatfelvételek az ingatlanok és a tulajdonjogi szabályozás dinamikájáról

JOBBÁGYI GÁBOR | Orvosi kezelési szerződés – új szerződésfajta a BGB-ben

KESERŰ BARNA ARNOLD | John Locke tulajdonelmélete a szellemi tulajdonjogok nézőpontjából

KŐHIDI ÁKOS | Az elháríthatatlanság fogalmának relativizálódása a magyar polgári jogban

KUKORELLI ISTVÁN | Az MDF és az SZDSZ megállapodása utáni alkotmánymódosítás (1990. évi XL. törvény) és máig ható közjogi
következményei

LAPSÁNSZKY ANDRÁS | A hírközlés világszintű közszektor reformjának privatizációs alapjai, modelljei

MENYHÁRT ÁDÁM | A tévedés lényegességéről

MEZEY BARNA | A társadalom peremén. (A szociális hálón kívül rekedtek alkotmányos helyzete a középkor városi társadalmában.)

MILASSIN LÁSZLÓ | Jogegységesítés, egységes nemzetközi magánjogi törekvések

MISKOLCZI BODNÁR PÉTER | Jogszabálykeringő – az összehasonlító reklám hazai szabályozásának állomásai

MOLNÁR HELLA | A bizományi szerződés megújult szabályai – dologi jogi kérdések és belépési jog

REIDERNÉ BÁNKI ERIKA | Az élettársi kapcsolat az új Polgári Törvénykönyv tükrében

SIKLÓSI IVÁN | Custodia-felelősség és rablás a római jogban, különös tekintettel a Ner. D. 19, 1, 31 pr. exegézisére

SMUK PÉTER | Az online tudomány és felsőoktatás aranyfedezetéről

SZALAI PÉTER | A védjegyoltalom sajátos problematikája a szellemi tulajdonjogban

SZALAY GYULA | Befejezetlen mondat, avagy az új Ptk. és a fuvarozói felelősség

SZEGEDI ANDRÁS | Gondolatok a behajtási költségátalánnyal kapcsolatos gyakorlati anomáliákról, avagy az erőszakos hitelezővédelem

SZEIBERT ORSOLYA | Kapcsolattartás a gyermek és a különélő szülő között, különös tekintettel az alkotmánybírósági és ombudsmani
gyakorlatra

SZIGETI PÉTER | Elszemélytelenedés? Ember és tulajdon viszonyának problémája Lenkovics professzor kötetében

TAKÁCS PÉTER | Szuverenitás és immunitás. Egy konkrét eset elemzése: az Altmann-ügy

TATTAY LEVENTE | Az Európai Bíróság gyakorlata a szerzői alkotások digitális feldolgozása terén

TÉGLÁSI ANDRÁS | Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

TÖRÖK GÁBOR | A jogösszehasonlítás haszontalanságáról

VÉKÁS LAJOS | Adalékok a Polgári Törvénykönyv történeti és összehasonlító jogi értékeléséhez

GÖRÖG MÁRTA | Das geschützte Wissen und seine rechtliche Absicherung im Hinblick auf den Entwurf eines Vorschlags für neue Regeln für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

LAMM VANDA | Quelques caractéristiques du developpement du droit nucléaire international

PAPP TEKLA | The Group Interest in Connection with the Groups of Corporations in the Concern Law