SALUS VOCALIS 2023

Fazekas_Judit_kulonszam_2023_borito-1.jpg

TELJES KÖTET (PDF)

 

TARTALOM

9 Fazekas Judit szakmai életútja PDF
KÖSZÖNTŐK
13 Smuk Péter - Köszöntő PDF
15 Bihari Mihány - Laudáció PDF
19 Lenkovics Barbabás - Fazekas Judit köszöntése PDF
TANULMÁNYOK
21 ANGYAL ZOLTÁN: A légi utasoknak járó kártalanítás megfizetésének egyes hatásköri kérdései az uniós ítélkezési gyakorlatban PDF
33 BARTA JUDIT: A pszichés nyomásgyakorlás, mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat PDF
49 BARTHA ILDIKÓ: Közszolgáltatók kizárólagos jogai és in-house kivételek az Európai Unió Bíróságának esetjogában PDF
59 BOÓC ÁDÁM: Utóöröklés a német jogban és hatása a hatályos magyar szabályozásra PDF
69 CSEHI ZOLTÁN: Európai uniós fogyasztóvédelem és az elévülés legújabb bírói gyakorlata PDF
81 DARÁZS LÉNÁRD: Digitális fogyasztóvédelem európai perspektívában PDF
93 DELI GERGELY: A Grosschmid-hatás – Avagy paradigmaváltás a magyar romanisztikában PDF
113 EGRESI KATALIN: A tulajdon elmélete az antik és az újkori politikafilozófia néhány képviselőjénél PDF
125 ERDŐS CSABA: Vázlat a helyi önkormányzati tulajdon alkotmányjogi védelmének változó mércéiről PDF
139 FRANK MÁTÉ: A vélelmezett termékhiba, avagy az európai termékfelelősségi reform új irányai PDF
149 GÖNDÖR ÉVA: Az egyenlő bánásmód követelményének megtartása a fogyasztókkal szemben PDF
159 GÖRÖG MÁRTA: Fazekas Judit köszöntésére PDF
161 GRAD-GYENGE ANIKÓ: A szerzői jogi szabad felhasználások egy új korszakban PDF
187 GURDON-NAGY KLÁRA: A belső ellenőrzés szerepe a helyi önkormányzati szférában krízishelyzet esetén, a szervezeti integritás megőrzése érdekében PDF
197 GYURITA ERZSÉBET RITA: A hatósági döntések elleni fellebbezés korlátozása, kizárása PDF
209 HAJNAL ZSOLT: Laudáció Lévayné Fazekas Judit Professzor Asszony születésnapja alkalmából PDF
211 HÁROMSZÉKI BENCE ÁRON: A magyarországi jogtudat-kutatások a rendszerváltás előtt PDF
227 HARSÁNYI GYÖNGYI: Reflexiók a fogyasztó és a befektető mint jogi fogalom megjelenéséről a magyar magánjogban PDF
241 HERÉDI ERIKA: Ha per, akkor hadd legyen per! PDF
259 HORVÁTH GERGELY: A környezetvédelmi és a fogyasztóvédelmi jog kiemelt kapcsolódási pontjai és időszerű szabályozási kényszermegoldásai PDF
273 HORVÁTHY BALÁZS: A gazdasági szankciók nemzetközi kereskedelmi jogi összefüggései PDF
287 JUHÁSZ ÁGNES: Az érvénytelenség a fogyasztók védelme szolgálatában PDF
301 KÁLMÁN JÁNOS: A mobil közigazgatás alapjai PDF
317 KECSKÉS GÁBOR: Az autonóm mobilitás egy kevéssé vizsgált jogi aspektusáról PDF
325 KELEMEN ROLAND: Az altisztekre vonatkozó fegyelmi és büntetőjogi szabályok a polgári Magyarországon a második világháborúig PDF
335 KESERŰ BARNA ARNOLD: Az Európai Unió védjegyjogi harmonizációjának fő állomásai PDF
345 KNAPP LÁSZLÓ: A lojális együttműködés megújult elve az Európai Unió külkapcsolataiban PDF
357 KOVÁCS GÁBOR: A felelősség tudománya és a tudomány felelőssége PDF
369 KOVÁCS VIKTÓRIA: Alternatív felelősségi modell a magyar, illetve a nemzetközi fuvarjogban PDF
387 KŐHIDI ÁKOS: A magánjogi csábítás PDF
397 KUKORELLI ISTVÁN – SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: Jogászság (hivatásrendek) és a jogászképzés Győr (a régió) vonzásában PDF
415 LAMM VANDA: Some Thoughts on the Proliferation of International Courts and Tribunals PDF
425 LAPSÁNSZKY ANDRÁS: A magyar hírközlési fogyasztóvédelem közigazgatási rendszere, különös tekintettel a hálózatsemlegesség jogvédelmi intézményére PDF
437 LENKOVICS BARNABÁS: Anyaság a jogon túl PDF
453 LESZKOVEN LÁSZLÓ: Ambivalens gondolatok – Kalandozások és önellenkezések a fogyasztóvédelmi magánjog kapcsán PDF
465 LÉVAY MIKLÓS: Fogyasztóvédelem Finnországban, különös tekintettel a fogyasztói ombudsmanra PDF
475 MÁTYÁS IMRE: Az INCOTERMS szabályrendszer – Történeti áttekintés és kritikai észrevételek PDF
489 MENYHÁRT ÁDÁM: Semmisség és megtámadhatóság PDF
505 MEZEY BARNA: Uradalmi tömlöcügy Magyarországon PDF
513 MILASSIN LÁSZLÓ: Állami szubvenció uniós szabályozása és a Ryanair-ügyek PDF
523 MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: A kógens és klaudikálóan kógens fogyasztói szabályok gyökerei PDF
537 NAGY SZABOLCS: A válás forradalmasítása, avagy egy zűrzavaros utóéletű házassági jogi rendelkezés a Tanácsköztársaság idejéből PDF
547 NOCHTA TIBOR: A szerződések mint hálózatok PDF
557 NOGEL MÓNIKA: Gnoti se auton! - Ismerd meg önmagad! – A közvetlen lakossági értékesítésre szánt genetikai tesztek egyes etikai és jogi kérdései PDF
571 NYERGES ÉVA: Szükségmegoldás vagy elkerülhetetlen jövő? Digitális megoldások a munka világában a COVID-19 járvány hatásának összefüggéseiben PDF
583 PAPP NIKOLETT: A kötelező egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás és a rendszer működésének anomáliái PDF
595 PAPP TEKLA: The draft of the Hungarian contractual system PDF
605 PARDAVI LÁSZLÓ: Néhány gondolat a globális minimumadó történetéről, bevezetésének okairól és lehetséges magyarországi hatásairól PDF
613 PŐDÖR LEA: Joguralom, salamoni ítélet és nehéz esetek – MacCormick teóriája a bírói döntéshozatalról PDF
629 PUSZTAHELYI RÉKA: Néhány gondolat a párhuzamos kártérítési igények törvényi kizárásáról PDF
641 REIDERNÉBÁNKI ERIKA: Nagyszülői jogok és kötelezettségek a családjogban PDF
657 SISKA KATALIN: Az iszlám kereskedelmi jog főbb elveiről PDF
663 SMUK PÉTER: Szólás, szabadság, egyetem PDF
675 SZALAI PÉTER: A földrajzi származásra utaló megjelölések fogyasztóvédelmi szempontú megítélése a védjegyjogban PDF
693 SZEGEDI ANDRÁS: A saját üzletrész megszerezhető mértéke jogi megítélésének változásai PDF
701 SZEIBERT ORSOLYA: Kik azok az élettársak? A vagyoni szempontok eltúlzott jelentősége az élettársak fogalmának értelmezése során és az „élettárs” kifejezés relativizálódása PDF
713 SZIGETI PÉTER: Az Alkotmányosság jogelméleti kategóriája és egy jogrendszer fejlettségének végső értékkritériuma PDF
723 TAKÁCS PÉTER: A teokráciáról mint államformáról PDF
733 TRENYISÁN MÁTÉ: Gondolatok a munkáltatói kárfelelősség szabályrendszeréről PDF
747 UJVÁRINÉANTAL EDIT: Fogyasztóvédelem a biztosított szemüvegén át – különös tekintettel a csoportos biztosításra PDF
767 VÁCZI PÉTER: A meggyőző ügyvédi kommunikációról PDF
779 VÉKÁS LAJOS: A magánjogi fogyasztóvédelem rendszertani helyéről PDF
791 VERESS EMŐD: Lehet-e egy szerződést „túlzóan hosszú” időre megkötni? Kötelmi jogi fejtegetések a szindikátusi szerződés ürügyén PDF
805 VERMES ATTILA: Az autonóm járművek biztosításának hatása a termelésre
és a logisztikára
PDF
819 WELLMANN BARNA BENCE: Az adatvédelmi incidensről tíz oldalban PDF
833 Tabula gratulatoria PDF