Jog - Állam - Politika

A folyóiratról

A „Jog – Állam – Politika" című folyóirat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának referált tudományos kiadványa. A 2009. évi alapítása óta évenként négy számmal, háromhavonta, ötszáz példányban megjelenő periodika lektorált tanulmányokat és recenziókat közöl, melyek az állam- és jogtudományok és a politikatudomány teljes területét lefedik. A közlemények szerzői az említett tudományterületek vezető kutatói és oktatói közül kerülnek ki, de a doktori tanulmányaikat folytató hallgatók is lehetőséget kapnak a lapban való publikálásra.

Az alapítás óta eltelt időszakot tekintve, az intézményen kívüli szerzők aránya – növekvő tendenciát mutatva – összességében mintegy 30-40 százalékot tesz ki. A kiadvány nyelve magyar, ám a folyóirat esetenként idegen nyelvű írásoknak is helyet biztosít. A közölt tanulmányok átlagos terjedelme ötvenezer, míg a recenzióké húszezer karakter. A hazai periodikák spektrumát tekintve a folyóirat egy relatíve fiatal, ám helyzetét és kilátásait tekintve stabil, valamint – a publikálni kívánó szerzők köre és a beérkezett visszajelzések tanúsága szerint – országosan ismert kiadványként jellemezhető. A megjelentetett tudományos közlemények színvonalának biztosítása mellett, a szerkesztőség rendkívül nagy hangsúlyt fektet a korszerű és esztétikus arculat kialakítására és fenntartására is, melyet a lapban elhelyezett képek és illusztrációk is bizonyítanak. A folyóirat alapvető funkciói – a tudományos eredmények közzététele és a hazai tudományos diskurzus előmozdítása – lényegében megegyeznek a hasonló tárgyú periodikák funkcióival. Másodlagos funkcióként említhető meg továbbá az a célkitűzés, hogy a lap az alapító intézmény oktatói és doktori hallgatói számára országosan elismert kereteket biztosítson a tudományos közlemények megjelentetéséhez.

A „Jog – Állam – Politika" főszerkesztője és szerkesztőbizottságának elnöke Prof. Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, szakvezető, szerkesztőségi tagjai: Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens és Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, olvasószerkesztője Németh Richárd. A folyóirat műszaki szerkesztését és terjesztését az Universitas-Győr Nonprofit Kft., nyomdai munkálatait a Palatia Nyomda végzi. A kari periodika arculatának kialakítása Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár nevéhez fűződik. Kiemelendő, hogy a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága a 2011. január 19. napján megtartott ülésén a „Jog – Állam – Politika" című folyóiratnak „A" kategóriás minősítést adott. A lap ISSN-száma: 2060-4580.

 

Szerkesztőbizottság és szerkesztőség

 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, szakvezető (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és politikatudomány

A szerkesztőbizottság elnökhelyettese:

Dr. Révész T. Mihály c. egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar), filozófia, állam- és jogelmélet
Dr. Darák Péter, Kúria elnöke, közigazgatási jog
Dr. Fehér Lenke egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete), büntetőjog
JUDr. Josef Kotásek egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes (Masarykova Univerzita Právnická Fakulta), kereskedelmi jog
Dr. Kiss László egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és közigazgatási jog
Dr. Lamm Vanda professor emerita (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), akadémikus, nemzetközi jog
Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, polgári jog
Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, kriminológia és büntetőjog
JUDr. Mária Patakyová egyetemi tanár, rektorhelyettes (Comenius University of Bratislava), kereskedelmi jog
Dr. Patyi András egyetemi tanár, (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), tanszékvezető, közigazgatási jog
Dr. Szalay Gyula professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), munkajog
Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet
Dr. Takács Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet
Dr. Torma András egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog
Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár (Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Kar), alkotmánybíró, közigazgatási jog
Dr. Verebélyi Imre professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

Szerkesztők:

Dr. Deli Gergely egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet
Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), filozófia és klasszika-filológia

Olvasószerkesztő:

Németh Richárd

Az alapító képvielője:

Dr. Fazekas Judit dékán (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), polgári jog és nemzetközi magánjog

 

A szerkesztőség elérhetősége

Levélcím:

Jog-Állam-Politika
Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens, szerkesztő
9026, Győr, Áldozat utca 12.

Telefon:

Tel: 06/96/503-372

E-mail:

jap@sze.hu

 

Szerzőink figyelmébe

Kedves Leendő Szerzőink!

1. A Jog Állam Politika című referált folyóirat magyar nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat és könyv-recenziókat – fogad el.
2. A kézirat terjedelme tanulmányok esetén általában nem haladhatja meg az 50 000 karaktert, recenziók esetén a 20 000 karaktert. Kérjük szerzőinket, a terjedelmi kereteket nagyon szigorúan tartsák be. Hosszabb kéziratokkal csak különlegesen indokolt esetben foglalkozunk.
3. A szöveget A/4 méretben kinyomtatva kérjük leadni. Egyúttal szövegfájlban (az MS Word bármelyik változatában lementve) is kérjük mellékelni lemezen vagy emailben. A szerző neve a tanulmány felett szerepeljen.
4. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; ritkítás, aláhúzás, vastag betű, csupa nagybetű csak kivételes esetben fogadható el.
5. A közvetlen hivatkozásokat lábjegyzetekben, az oldal alján kérjük feltüntetni.
6. Kérjük, hogy irodalomjegyzék lehetőleg a ténylegesen hivatkozott publikációkat és azon publikációkat tartalmazza, amelyet a szerző felhasznált. Az irodalomjegyzék legfeljebb még 10-15 forrásmegjelölést tartalmazhat.
7. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük, a következőképpen oldva fel a szöveg közti utalásokat:
a) Könyveknél:
Arendt, Hannah (1992): A totalitarizmus gyökerei. Budapest, Európa.
b) Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:
Mickiewicz, Ellen (2000): Institutional Incapacity, the Attentive Public, and Media Pluralism in Russia. In: Richard Gunther and Anthony Mughan (eds.): Democracy and the Media. Cambridge University Press.
c) Folyóiratban megjelent tanulmány esetében:
Selck, J. Torsten (2004): On the Dintensionality of European Union Legislative. In: Journal of Theoretical Politics. Vol. 16. No. 2. April, 203–222. pp.
8. Tanulmányok esetén kérünk a szerzőktől elektronikus formában egy kb. 15-20 soros magyar és angol nyelvű összefoglalót (abstract). A tanulmány címét, alcímét is kérjük lefordítani. Továbbá kérjük a tanulmány legfontosabbnak gondolt 5-6 kulcsszavát magyarul.
9. A (fekete-fehér) táblázatokat és ábrákat megfelelően formázva, az eredetüket feltüntetve a szövegbe építve és külön fájlként is kérjük leadni.
10. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szerkesztőség előzetes szűrése után két opponensnek küldjük ki. Az opponensek a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele a két opponens támogató véleménye. Az opponensek által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. A két opponens egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk. Az opponensi vélemények be nem érkezése esetén a szerkesztőség saját hatáskörben dönt a publikálásról.
11. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet.
12. Kérjük szerzőinket, hogy elektronikus úton adják meg, hogy milyen módon (foglalkozást munkahely, beosztás) szeretnének szerepelni folyóiratunkban. Kérjük, a kapcsolattartás elősegítése érdekében közöljék elérhetőségeiket (telefonszám, mobilszám, e-mail cím).
Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segítik munkánkat

 

Előfizetés

A Jog-Állam-Politika előfizethető az Universitas-Győr Nonprofit Kft-nél. Az előfizetési díj egy évre, amely négy lapszámot, ezek csomagolási és postázási költségét tartalmazza 5352 Ft+ 5% ÁFA. Előfizetni a www.univgyor.hu oldalon a Kiadói üzletág menüpontban elvégzett előfizetési regisztrációval lehet.

 

Vissza a lap tetejére