Jog - Állam - Politika I. évfolyam

A lap I. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2009/1. szám

CS. KISS LAJOS | Köszöntő

TANULMÁNYOK

LENKOVICS BARNABÁS | Alkotmányozás és kodifikálás

SZEGEDI ANDRÁS | A törzstőkeminimum dogmája a magyar társasági jogban

RIGÓ ANETT | Szuverenitás és legitimitás

SZILÁGYI PÉTER | Szuverenitás, globalizáció, európaizálódás 

EGRESI KATALIN | Concha Győző konzervatív állameszméje 

GYŐRI CSABA | Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite 

KITEKINTÉS

HORVÁTH BARNA | Mezőtörvény és jogi mező I.

TAKÁCS PÉTER | Elfeledett „Jogtudomány” 

SZEMLE

VIGH EDIT | Jogelmélet és jogrendszerkutatás

ALAPÍTÁS

BIHARI MIHÁLY | A győri jogászképzés évfordulójára

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2009/2. szám 

TANULMÁNYOK

LAMM VANDA | Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban 

HORVÁTY BALÁZS | Harmincöt év az Általános Vám-és Kereskedelmi Egyezményben. Magyarország kereskedelempolitikai mozgásterét meghatározó tényezők 

DELI GERGELY | Érték és valóság határán – A jóerkölcs kezdetei 

HORVÁTH GERGELY | Az agrár-környezetvédelem speciális területei 

VERMES ATTILA | A biztosítási jog európaizálódása. A szállítmánybiztosítási modelltörvény 

KECSKÉS GÁBOR | Az iraki háború és az amerikai kormányzat kommunikációja

KITEKINTÉS

HORVÁTH BARNA | Mezőtörvény és jogi mező II. 

EGRESI KATALIN | „Korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban”. Egy közigazgatási szakkonferencia tanulságai 

BORSA DOMINIKA | A minőségi jogalkotás problémái (A győri jogi kar doktori iskolájának szakmai konferenciája)

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri jezsuita jogakadémia alapítása és a Ratio Educationis (1777) hatása

E SZÁMUNK SZERZŐI 

 

2009/3. szám 

TANULMÁNYOK

BIHARI MIHÁLY | Politikai értékek
SMUK PÉTER | Az Országgyűlés funkcióinak fejlődéstörténete – 1985-1990

LAPSÁNSZKY ANDRÁS | A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül

DELI GERGELY | Érték és valóság határán - A jóerkölcs története II.

KITEKINTÉS

BORSA DOMINIKA | A jogállamiság 20 éve

STUMPF ISTVÁN | Állam és kormányzás

FINSZTER GÉZA | Közbiztonság és jogállam

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri akadémia pécsi korszaka

RECENZIÓ

KÖNCZÖL MIKLÓS | Paradoxonok találkozása egy konzervatív és egy republikánus politikafilozófiai diskurzus forrásai és perspektívái

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2009/3. szám CD melléklete: A jogállamiság 20 éve

TARTALOM

BORSA DOMINIKA | Plenáris ülés

ALKOTMÁNYJOGI ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ

GOMBÓCZ MÁRTA | Az állami szimbólumok változásai a kelet-közép-európai alkotmányokban

HORVÁTH ZSOLT | A közbiztonság és a közbiztonsághoz való jog fogalmi elemzése

KOCSIS MIKLÓS | A felsőoktatási jog fejlődési tendenciái

MIKE GYULA | Diszkrimináció-tilalom és Törökország

NAGY GUSZTÁV | Szükségünk van-e új Alkotmányra?

PÁLICZ RÓBERT | A magyar közjog megújításának szükségessége - különös figyelemmel a globális kihívásokra

VAJDA NORBERT | A rendszerváltás társadalmi és térszerkezeti hatásai

VIGH EDIT | Értelmiség szerepe egykor és most

VINCZE IBOLYA | Állami funkciók és a fejlesztő állam paradigmája

BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ

BUDAHÁZI ÁRPÁD | A poligráf helye és szerepe a büntetőeljárásban

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA | A (jog)állami büntetőhatalom - rendszer, korlátok, garanciák

RÓZSA PIROSKA |  A magzat helye jogrendszerünkben, különös tekintettel a büntetőjogban elfoglalt helyére

SZATHMÁRY ZOLTÁN | A zaklatásról

SZÉKELY LÁSZLÓ GYÖRGY | A büntetőeljárási alapelvek mint a jogállamiság garanciái

KÖZIGAZGATÁSI JOGI SZEKCIÓ

BENCSIK ANDRÁS | A jogállam és a közigazgatás összefüggései - különös tekintettel a közigazgatási bíráskodásra

DUDA GERGELY | Adófizetői magatartás és kormányzati kommunikáció – adójogi megközelítés

ERDŐDY GYULA | A szabálysértési eljárás jogorvoslati rendszerének változása 1989-től napjainkig

FODOR ISTVÁN | Büntető közigazgatás? Szokatlanul súlyos pénzbírságok bírósági ítélet nélkül

GELLÉN MÁRTON | Hatásvizsgálat és megvalósíthatóság a regulációban

GÉCZI KINGA | A közigazgatási büntetőjog szabályozási anomáliái, különös tekintettel a pszeudo normák rendszerére

PARDAVI LÁSZLÓ | Jogbiztonság az elmúlt 20 év vámigazgatási eljárásában, különös tekintettel a hatóság határozatának utólagos módosítására

PATONAI ANDREA | A felsőoktatás reformja

PÉNTEK ZOLTÁN | Közbeszerzési szabályzatok a helyi önkormányzatoknál

TÖRÖK ÁGOTA | Az állami vagyonkezelés elmúlt 20 éve, kapcsolódva a közbeszerzési szabályok kialakulásához

MAGÁNJOGI SZEKCIÓ

ANDORKÓ IMRE | A kisajátítási jogcímek változása a kezdetektől

GÖNDÖR ÉVA | Az anyaság védelme a munkajogban

MACHER GÁBOR | Lakhatáshoz való jog - lakáshiány

NAGY EDIT | Szerződéskötés elektronikus úton

NÉMETH GABRIELLA | (Új) Gazdasági Alkotmányt!

TÖRÖK ÉVA | A szerződések és az állam viszonya

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEKCIÓ

BOROS BALÁZS SÁNDOR | Nemzetközi Bíróság Statútuma 38. cikkének újragondolása, avagy a soft law lehetséges helye a nemzetközi jog jogforrási rendszerében

BORSA DOMINIKA | A tagállami gazdasági válság kezelésének lehetőségei a közösségi szabályozás tükrében

CSILLAG ÁDÁM | A magyar külpolitika húsz éve a rendszerváltás eseményeinek tükrében

GANCZER MÓNIKA | International Instruments on Nationality Matters in Relation to State Succession

KECSKÉS GÁBOR | The Concept of Environmental Damage in the Framework of International Law

KOVÁCS TÍMEA | Language Discrimination in Europe

SEHNALEK, DAVID | Interpretation and Application of the EU Law by the Czech Courts

STOJANOVSKI, VOISLAV | EU Works in Mysterious Ways: Ghettoization as a Step to Western Balkans Integration

 

2009/4. szám

TANULMÁNYOK

KOVÁCS GÁBOR | Bioetika és büntetőjog kapcsolata

SIKLÓSI IVÁN | A szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a klasszikus római jogban

KNAPP LÁSZLÓ | Az uniós polgárok diplomáciai és konzuli védelméről I.

DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA | A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Államelmélet és államvezetés

KITEKINTÉS

MARJÁN ATTILA | Az Európai Unió intézményeinek közigazgatási rendszeréről és humánpolitikájáról

SZIKLAY JÚLIA | Hová visz az információs szupersztráda?

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Az akadémia megújulása az új tanulmányi rend nyomán és az akadémia jogi tanszékei

E SZÁMUNK SZERZŐI