Doktori Műhelytanulmányok 2013

Doktori Műhelytanulmányok 2013

Szerk.: Kecskés Gábor. Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2013.
ISSN: 2064-1788
 

ELŐSZÓ

ALBERT ANDRÁS | Bethlen Miklós diplomáciai tárgyalásai, bécsi követjárásai és a Resolutio Alvincziana pótdiploma jogtörténeti jelentősége a 17. századvégi Erdélyben (1691-1704)(1692-1704)

BODNÁR ZSOLT | A társadalmi és környezeti tényezők hatása a bűncselekmények elkövetésének alakulására

CSÖRGITS LAJOS | Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban – elméleti és gyakorlati problémák, különös tekintettel az oktatási terület egyes elemeire

DEÁK BEÁTA | Az európai uniós alapjogvédelem iránti szükségesség kibontakozása, az alapjogok védelemének egy újabb állomása

DOBOS ISTVÁN | Gazdasági társaságok átalakulása a német és osztrák jogban

ERDŐS CSABA | Az Alkotmánybíróság kontrollmechanizmusának változásai

FARKAS ÁDÁM | A totális védelemről – Gondolatok a modern állam fegyveres védelmének történeti konstellációjáról, Carl Schmitt totális állam és totális háború toposzai kapcsán

KNAPP LÁSZLÓ | A nemzetközi szervezetek jogalanyiság-koncepciójának fejlődése

MANDÁK FANNI - SMUK PÉTER | Rights and Functions of Opposition –  A Comparative Analysis

MARJÁN ATTILA | Az európai föderalizmusra vonatkozó tervekről és ezek lehetséges integrációpolitikai következményeiről

MIROSHNYCHENKO, IVAN V. | The Nature and Extent of Informal Economy in Post-Crisis Ukraine

PONGRÁCZ ALEX | Békévé oldja-e a harcot az emlékezés? Avagy a háborúhoz való jog, a szuverenitás és a globalizáció összefüggései

SMUK PÉTER | Nemzetfogalom és történeti narratíva az Alaptörvényben

TORJÁK NORBERT | Szemelvények a tulajdonjog különböző aspektusaihoz