Jog - Állam - Politika IV. évfolyam

A lap IV. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2012/1. szám

TANULMÁNYOK

BIHARI MIHÁLY | Hatalom és legitimitás — Guglielmo Ferrero hatása Bibó gondolkodására 

SULYOK GÁBOR | A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása 

DELI GERGELY | Mi a jog? — Hart jogelméletének kritikai aspektusai a római jog nézőpontjából 

MŰHELY

GÖNDÖR ÉVA | A nők munkában való részvétele és az anyaság védelmének munkajogi eszközei a gyermekgondozási segély bevezetéséig 

GLAVANITS JUDIT | A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása 

JAROMIR TAUCHEN | Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren

KITEKINTÉS

MILASSIN LÁSZLÓ | Boeing kontra Airbus, vagy „légi óriások” kereskedelmi háborúja — Az USA és az EU vitája a „légi óriások ügyében”

RECENZIÓ

DOBOS ISTVÁN | „Mi lesz veled társasági törvény, mi lesz veled cégtörvény?” – A Magyar Jogász Egylet Társasági Jogi és Cégjogi Szakosztályának ülése 

ALMÁSI TIBOR | Péreli Zsuzsa: Aequilibrium

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2012/2. szám

TANULMÁNYOK

DOMOKOS ANDREA | Kriminológia és büntetőpolitika Magyarországon a globális kihívások korában

DOBOS ISTVÁN | A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályozás a társasági törvényekben és az új Polgári Törvénykönyv tervezetében

KECSKÉS GÁBOR | A jogellenes magatartásból eredő államfelelősség kodifikációjának története

MENYHÁRT ÁDÁM | A tévedés fogalma és kategóriái a német polgári jogban a BGB és a bírói gyakorlat alapján

SIKLÓSI IVÁN | Az eredeti állapot helyreállítása mint érvénytelenségi jogkövetkezmény problémaköréhez a római jogban és a magyar polgári jogban

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | Bethlen Miklós erdélyi kancellár pere – A Habsburg politikai hatalom igazságszolgáltatása, 1704–1712

HORVÁTH GERGELY | ’Gondnokság’ – Az agrár-környezetjog funkciója és felépítése

HULKÓ GÁBOR – ONDREJOVÁ DANA | Az „összehasonlító reklám” az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában

KITEKINTÉS 

EGRESI KATALIN | A jogbiztonság, az igazságosság és a demokrácia a jog mérlegén

BICZÓ ZALÁN | A kismegyeri csata és a történelmi emlékezet

RECENZIÓ

ERDŐS CSABA | Szigeti Péter: Társadalomkutatás – mi végre?

FARKAS VAJK | Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2012/3. szám

TANULMÁNYOK

SAMU MIHÁLY | Az önrendelkezési jog és érvényesítésének gondja – világprobléma

ANTALÓCZY PÉTER | Az Alaptörvény és az egyházakra vonatkozó legújabb szabályozás dimenziói

VERES ZOLTÁN | A fogyasztói és szociális jogok egyes összefüggései, avagy a szociális jogok fogyasztóvédelmi aspektusai

DARAGÓ DÉNES | Brandolinus — Egy firenzei államelméleti gondolkodó Mátyás király udvarában

BODZÁSI BALÁZS | A zálogjogi szabályozás gazdasági és jogpolitikai háttere

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | Az erdélyi államiság kérdése gróf Bethlen Miklós erdélyi kancellár Columba Noe politikai röpiratának tükrében (1704)

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A hellenizmus filozófiai mozgalmairól – Epikurosz, az élet élvezetének filozófusa

FÓRUM

JUHÁSZ ESZTER | A végrehajtási kifogás új szabályainak margójára

RECENZIÓ

MACHER GÁBOR | Peter Stein: A római jog Európa történetében

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2012/4. szám

TANULMÁNYOK

HORVÁTHY BALÁZS | Die Welthandelsorganisation und die Europäische Union — Ein Verhältnis sui generis

NAGY KLÁRA | Az Europol bűnügyi adatkezelése

KŐHIDI ÁKOS | Közrehatás az internetes szerzői jogi jogsértéseknél — A „Störerhaftung” alkalmazásának elméleti alapjai

GÖNDÖR ÉVA | A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási segélyre

MŰHELY

BERETKA KATINKA | A határon kívül élő magyarságért való felelősségvállalás Magyarország Alaptörvényében, különös tekintettel annak vajdasági vonatkozásaira

ALMÁSI TIBOR | A győri Xántus János Múzeum Patkó Imre Gyűjteménye

FÓRUM

BARTKÓ RÓBERT | A védelem által felkért szakértő perjogi helyzete a büntetőeljárásban

MILASSIN LÁSZLÓ — GLAVANITS JUDIT | A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

SARKANTYU SZABOLCS | A közjegyzői fizetési meghagyásból alakult polgári perek egyes problémás kérdései

SULYOK GÁBOR | Visszatérés a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozásához

E SZÁMUNK SZERZŐI