Jog - Állam - Politika III. évfolyam

A lap III. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2011/1. szám

TANULMÁNYOK

ANTAL ATTILA | Az 1989-es Alkotmány előkészítése és megalapozása

HORVÁTH GERGELY | A „jó gazda gondosságának” normatív kibontása az agrár-környezetjogban

JUNGI ESZTER | A „Miranda-figyelmeztetés”, avagy a hallgatás joga a magyar büntetőeljárásban

GANCZER MÓNIKA | Az állampolgárság fogalmának történeti formái az ókortól a modern korig

KITEKINTÉS

GÖNDÖR ÉVA | A szülési segély története a magyar társadalombiztosítási jogalkotásban

CSEPELI GYÖRGY | Carl Schmitt a politikai mezőben

VIGH EDIT | A Széchenyi Istvánról szóló pszichobiográfiai kutatások összegzése

RECENZIÓ

SZIGETI PÉTER | Majtényi László: Az információs szabadságok

CSÖRGITS LAJOS | Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A Győri Királyi Jogakadémia tanulmányi rendszere és viszonyai

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2011/2. szám

TANULMÁNYOK

CZIGLER DEZSŐ TAMÁS — HORVÁTHY BALÁZS | A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása

DOBOS ISTVÁN | Das Abstraktions- und Trennungsprinzip im deutschen Privatrecht

NAGYPÁL SZABOLCS | A közvetítés jogelmélete: a mediáció folyamata és alapelvei

GANCZER MÓNIKA | Az állampolgárság fogalma és összetevői napjainkban

NOCHTA TIBOR | Mennyiben szerződési kockázat a gazdasági válság?

ADAMIK TAMÁS | A törvényszéki beszéd az ókori Athénban és Rómában

MŰHELY

NAGY J. ENDRE | Áttekintés Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó (Bibó István jogelméletének rekonstrukciója) c. könyve nyomán

CSÖRGITS LAJOS | A politikai zsákmányelv érvényesülése az önkormányzatoknál

MACHER GÁBOR | Lakhatáshoz való jog — egykor és most

VERMES ATTILA | „A szerződési jog reformja és a biztosítási szerződés” — XI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium

KITEKINTÉS

HORVÁTH JÓZSEF | A 19. század első felében keletkezett Győr megyei falusi végrendeletekről

NEMESNÉ MATUS ZSANETT | „Láda meg ki nyittatik” — A Xántus János Múzeum céhládái a 17–19. századból

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2011/3. szám

TANULMÁNYOK

CZIGLER DEZSŐ TAMÁS — HORVÁTHY BALÁZS | A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség joggyakorlata és intézményei

ZSIDAI ÁGNES | Bibó István jogbölcseleti írásainak rekonstrukciója

GANCZER MÓNIKA | A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig

KOI GYULA | Jogalkotásunk szabályozásának fordulópontjai — A kezdetektől a 2010. évi CXXX. törvényig

RÓNAY MIKLÓS | Az egyház mint intézmény — Nemzetközi és szubállami mechanizmusok összefüggései állam és egyház kapcsolatában

MŰHELY

FÖLDESI TAMÁS | A politikai bűn — Mi jár a bűnért a politikában?

DOMOKOS ANDREA | Az erőszakos bűnözés differenciálódása és a büntetőpolitika Magyarországon

GLAVANITS JUDIT | Az állam gazdasági szerepvállalásának játékelméleti megközelítése

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Blondus Flavius Forliviensis: Romae Instauratae Libri — A győri corvináról

RECENZIÓ

NAGY KLÁRA | Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Deák Ferenc tanulóévei a győri Királyi Kerületi Akadémián

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

2011/4. szám

TANULMÁNYOK

PACZOLAY PÉTER | A jogállam káprázatától az angol jogelmélet valóságáig Horváth Barna írásaiban

NAGY J. ENDRE | Bibó István politikai ontológiája

NÉMETH IMRE | A sértett beleegyezésének koncepciója az angolszász büntetőjogban

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA | Az Európai Unió alapjogvédelmi rendszere és az Emberi Jogok Európai Bírósága — A kettős európai alapjogvédelem és a magyar alkotmányjog

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Adalékok az Európai Unió pártjainak finanszírozásához

MŰHELY

FÖLDESI TAMÁS | A bűn, a bűnbocsánat és a büntetés vallási értékelése

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A hellenizmus filozófiai mozgalmainak gyökereiről — A kisebb szókratikus iskolák

HERÉDI ERIKA | Gyorsít vagy lassít az elektronikus ügyintézés a peren kívüli eljárásban?

ALMÁSI TIBOR | Kondor Béláról, halálának 40. évfordulóján

KITEKINTÉS

EGRESI KATALIN | Megsemmisíti-e a globalizáció a demokráciát?

HORVÁTH PÁL | Egy születő monografikus alkotás hozadékai — Máig szóló tanulságok

E SZÁMUNK SZERZŐI

 

Különszám

SALUTATIO

BIHARI MIHÁLY | Köszöntő

IUS PUBLICUM

PETRÉTEI JÓZSEF | A kétharmados parlamenti többség hatása a törvényhozásra

SMUK PÉTER | Egy kétharmados kormány ellenzékének jogai

POLT PÉTER | A mentelmi jog definíciós kérdései és típusai

VARGA ZS. ANDRÁS | A közigazgatás feletti kontrolleszközök általános áttekintése

PATYI ANDRÁS | A bírói kontroll kihívásai

SEEREINER IMRE ALFONZ | Az ügyészi kontroll és a közigazgatás

SOMODY BERNADETTE | Az országgyűlési biztosok funkciója — a közigazgatás ombudsmani kontrollja

IUS PRIVATUM

LENKOVICS BARNABÁS | A fenntartandó magánjog

PAPP TEKLA | Az atipikus szerződések és a magyar Polgári Törvénykönyv rekodifikációja

CSÉCSY GYÖRGY | Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei

SZEGEDI ANDRÁS | A jogi személyek rendszere

MILASSIN LÁSZLÓ | The Trade Dispute between Airbus and Boeing

IUS GENTIUM ET EURPAEUM

LAMM VANDA | A nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede

BARTKÓ RÓBERT | A terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi büntetőjogban

SÁNTHA FERENC | A nemzetközi bűncselekmény általános fogalmának hazai fejlődése

M. NYITRAI PÉTER | Wiener A. Imre szerepvállalása a nemzetközi bűnügyi jogsegély jogának hazai fejlesztésében

EVA TOMÁŠKOVÁ — DAVID SEHNÁLEK | The Hierarchy of Legal Sources – Relation between International Treaties Concluded with Third States by the EU and by the Member States

IURISPRUDENTIA

SZABÓ MIKLÓS | Esendő logika

BENCZE MÁTYÁS | A jogi alapelvek szerepe a magyar bírói gyakorlatban — a bizonyítást vezérlő elvek példája

EGRESI KATALIN | Pulszky Ágost és Concha Győző vitája az államról

VIGH EDIT | Jogvédők a jogászi hivatásokban

RIGÓ ANETT | A common law elmélete és benthami kritikája

PAKSY MÁTÉ | Az engedelmeskedési kötelezettség kérdése a III. Köztársaság „pozitivista” jogbölcseletében: Carré de Malberg és Léon Duguit

E SZÁMUNK SZERZŐI