Ünnepi tanulmányok Takács Péter 65. születésnapjára

Ordo et connexio idearum. Ünnepi tanulmányok Takács Péter 65. születésnapjára

Szerkesztette: Szigeti Péter.  Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara [Juris Dictio sorozat, ISSN 2416-1500],  2020. 330. oldal.

Szerkesztette: Szigeti Péter. ISBN: ISBN 978 963 693 917 5 ISBN: ISBN 978 963 693 917 5 
AZ EGYES FEJEZETEK TARTALMÁT AZ ALBBI LINKEKRE KATTINTVA TÖLTHETI LE

 

Tartalom

 Köszöntő  | Szigeti Péter – Egresi Katalin – Pődör Lea

 Takács Péter szakmai pályája | Pődör Lea

ÁLLAMELMÉLET ÉS ÁLLAMTÖRTÉNET

SZIGETI PÉTER | Ordo et connexio idearum. Vázlat Takács Péter államelméletéről

ZŐDI ZSOLT | Takács Péter: Államtan – egy megkésett recenzió

SZABADFALVI JÓZSEF | Ottlik László a totális államról

EGRESI KATALIN | A modern állam elmélete Costantino Mortati közjogtudományi munkásságában

HALÁSZ IVÁN | A lengyel elnöki hatalom jelképei és a politikai-állami kontinuitás kérdése

RÁCZ LAJOS | Államcímer es hatalomelmélet

SMUK PÉTER | Önkényuralmi rendszer, mi a neved? Adalékok diktatúrák jelképeinek szemiotikájához

HAMZA GÁBOR |  Észrevételek a közvetlen demokráciáról a klasszikus (görög-római) antikvitásban

FÖLDI ANDRÁS | Adalékok az állam fogalmának antik római gyökereihez

KELEMEN ROLAND | A normál, a különös es a kivételes mikroszintű elhatárolása

GULYÁS ÉVA | A pusztító állam… A holokauszt-szakirodalom egy érzékeny kérdése – a közigazgatás szerepe a magyarországi holokausztban

JOGELMÉLET, JOGSZOCIOLÓGIA ÉS ETIKA

SZABÓ MIKLÓS | Ars casus formandi

CSABA VARGA | Doctrinal Study of Law, or Rechtsdogmatik, or Doctrine Juridique

DELI GERGELY | A római jog szingularitása. Időszerűtlen gondolatok a jog „elgépiesedéséről”  

PŐDÖR LEA | Szabályok és elvek, könnyű eset és nehéz eset. Néhány releváns normatani kiegészítes egy jogalkalmazási problémához

NAGY ZSOLT | Gondolatok a jogszociológia általános intellektuális vonalainak kezdeteiről

SZIGETI PÉTER | Miért az etika? és milyen etika? Lukács György és a fiatal Mászáros István levelezéséhez kapcsolódva

EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI JOG, ALKOTMÁNYJOG

LÉVAYNÉ FAZEKAS JUDIT | Az Európai Unió Bíróságának értelmező döntései a devizahitelezéssel kapcsolatos magyar ügyekben

SULYOK GÁBOR | Érvénytelenség, megtévesztés és egy történet az ókori Közel-Keletről

ERDŐS CSABA | A dogmatikai alkotmányjogtudomány és az alkotmányelmélet metszéspontján. Az emberi méltóság mint a Nemzeti hitvallás eleme

FÜGGELÉK

 Takács Péter tudományos munkáinak jegyzéke